Komunikační typy lidí

Komunikační typy lidí

Při jakékoliv práci s lidmi je velkou výhodou, když lidem rozumíte. Ještě cennější je schopnost s lidmi komunikovat. A to i když jsou jiní, velmi odlišní než jste vy sám.

Začalo to Social Style Theory od Davida Merrilla

Následující popis komunikačních typů (Social Style Theory) je založen na práci David Merrilla, který sledoval identifikoval projevy lidí v interakci s druhými na dvou škálách. Jednu označil jako prosazení se a druhou jako vstřícnost, otevřenost. Výsledkem jeho popisu je model se 4 kvadranty, které ppopisují 4 komunikační typy lidí. Tento model byl diskutován a dále rozpracován dalšími autory (např. Robert a Dorothy Boltonovi). Popišme stručně tento model.

Rozdělení mezi tyto 4 komunikační typy probíhá podle 2 kritérií:

1) Prosazování – na jedné straně škály jsou lidé s vysokou schopností prosazení. Když potřebují něco na psaní, řeknou vám rozhodně „Půjč mi tužku." Na opačném konci této škály jsou lidé, kteří se v kontaktu s druhými neprosazují přímo. O věc si řeknou nepřímo nebo se zeptají: „Mohl bych si na chvilku půjčit něco na psaní?"

2) Vstřícnost - otevřenost, používání emocí. Na jednom konci jsou lidé, kteří jsou v komunikaci s druhými velmi otevření v projevu svých emocí – poslouchají je a vyjadřují je. („Děkuji za optání, na dovolené bylo báječně, ale docela nás trápilo horko.") Na opačném konci jsou lidé uzavření, kteří své emoce veřejně neprojevují. V komunikaci se soustředí na informace, fakta, čísla, data. („Během dovolené teploty dosahovaly 33-35°C")

Kombinací těchto dvou kritérií dostáváme 4 základní komunikační typy. Jsou zobrazeny v tomto grafu a popsány následovně:

 obrázek_4_komunikační_typy nebo v originále  Social_Styles_3 

Řídící komunikační typ (Driver)

Řídící typ se umí prosadit a málo reaguje emociálně na druhé lidi. Řídící typ se neobává, nestará se o to, co druzí cítí. Je ve svém konání hodně nezávislý a otevřený. Řídící typy méně zajímají lidé, více je zajímá výsledek. Jsou pragmatičtí ve svém konání. Mohou mít tendenci málo spolupracovat a naštvat druhé netaktním výrokem nebo bezohlednou akcí.

Stručná charakteristika člověka s řídím komunikačním stylem:

 • Soutěživost a potřeba vyhrávat
 • Chce řídit a vést
 • Jedná rychle a rozhodně
 • Pečlivě plánuje
 • Je cílevědomý, má "tah na bránu"
 • Je orientovaný na výsledky
 • Je zaměřený na plnění úkolů
 • Nesnáší nerozhodnost a neefektivní činnosti
 • Může být netrpělivý a necitlivý k potřebám druhých
 • Když je ve stresu, může si uzurpovat moc a být nezdravě kritický
Expresivní komunikační typ (Expressive)

Expresivní typy lidí se umí dobře vyjadřovat. Jsou obratní řečníci, pohotově reagují a jsou silní soupeři při jakékoliv diskuzi. Jsou nápadití, mají velkou představivost. Sami rádi hovoří, potřebují publikum. Na druhou stranu neumí dobře naslouchat druhým, jsou netrpěliví. Pokud je něco nezaujme, rychle se nudí a nechají se lehce rozptýlit jiným podnětem. Pro provádění projektů jsou nepraktičtí, nebaví je dotahovat do konce a zdržovat se detaily.

Stručná charakteristika člověka s expresivním komunikačním stylem:

 • Umí vycítit nálady a emoce druhých a oslovit je
 • Je kreativní, má soustu nápadů
 • Velmi otevřený a nadšený
 • Spontánní, nezkazí žádnou legraci
 • V práci umí dobře jednat s ostatními lidmi
 • Je přesvědčivý a umí motivovat
 • Obává se, že o něj druzí nebudou mít zájem
 • Má rád, když ho druzí obdivují a uznávají
 • Nesnáší rutinu a složité či detailní úkoly
 • Má tendenci generalizovat a přehánět
 • Pokud je pod tlakem, může být sarkastický či ironický vůči druhým
Přátelský typ v komunikaci s druhými (Amiable)

Jsou to lidé s vyšší vstřícností a otevřeností vůči ostatním, sami se v rozhovorech a jednání s ostatními tolik neprosazují. Jsou orientovaní na druhé lidi, sdílejí jejich pocity a emoce. Nemají potřebu vést a mohou být stabilními a spolehlivými členy týmu. Snaží se vyhýbat veškerým konfliktům a mohou tak působit jako pasivní, bez tahu na bránu.

Co je typické pro člověka s přátelským komunikačním stylem:

 • Je přátelský a navazuje dobře vztahy s druhými
 • Je týmový hráč, umí naslouchat druhým
 • Touží po tom, aby ho druzí měli rádi, souhlasili s ním a vážili si ho
 • Nemá rád konflikty a riziko
 • Potřebuje bezpečí, má rád dobře organizované pracoviště
 • Rozhoduje se pomalu
 • Má raději, když se mu řekne, co má dělat, spíše, než by říkal druhým, co mají dělat
 • Obává se změn a nejistoty
 • Když je ve stresu, může se projevovat jako nerozhodný a raději se podřídí
Analytický komunikační typ (Analytical)

Analytičtí lidé se prosazují méně a jsou i méně otevření druhým. Z toho důvodu mají tendenci se soustředit více na úkoly než na lidi, méně je zajímá vedení druhých a jsou šťastnější, když mohou pracovat sami. Bývají přemýšliví a systematičtí, což jim dává předpoklad pro analytickou práci. Věnují mimořádnou pozornost detailům způsobem, který může ostatní až rozčilovat.

Vybrané charakteristiky člověka analytického komunikačního typu:

 • Zaměřuje se na úkoly více než na lidi
 • Má rád, když má pravdu a je připraven věnovat mnoho času tomu, aby ji prokázal
 • Přemýšlivý, velmi pozorný v orientaci na fakta a pečlivý
 • Dobrý v objektivním posuzování a v analýze problémů
 • Má rád precizní organizaci a struktury
 • Vyhýbá se týmové spolupráci, preferuje individuální činnost
 • Může být velmi kritický, když je soustředěný, nereaguje na své okolí
 • Opatrný při přijímání rozhodnutí
 • Když je pod tlakem, může se stáhnout nebo jednat neústupně a být tvrdošíjný
Jak s typologií komunikačnÍCH typů pracovat?

Pokud se ve své práci setkáváte s mnoha různými lidmi, je pro vás znalost této typologie návodem, jak uspět v jednání s velmi odlišnými osobnostmi.Prvním krokem je, si tuto různorodost vůbec uvědomit. Tedy změnit myšlení z "on je nějaký divný" na "on je jiný".

 Podle toho, jaký daný člověk je, tedy jak se projevuje v komunikaci, mohu já jemu přizpůsobit svůj projev. Znamená to osvojit si schopnost říct stejnou věc různým způsobem různým lidem. To je stejná dovednost jako znalost cizích jazyků. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

Prakticky se nácviku komunikace a jednání s jednotlivými komunikačními typy věnuji na kurzu

Jak jednat s různými typy lidí v práci i v životě

Hodně úspěchů v komunikaci s druhými přeje

Dušan Jílek, lektor

PS: Pokud vás toto téma zaujalo, můžete si přečíst další články:

Nejčastější typy manipulátorů

Šest způsobů ovlivňování druhých

Doporučená literatura:

Merrill, D. W. and Reid, R. H. (1999). Personal styles and effective performance. New York: CRC Press.

Robert Bolton, Dorothy Grover Bolton (1984): Social Style / Management Style: Developing Productive Work Relationships. Published by AMACOM, 1984.

 

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  19.11.2017
 • Název:

  Komunikační typy lidí

© Všechna práva vyhrazena Dušan Jílek

Počítadlo návštěv